Status: Tunda

Penganjur Latihan: Pihak Berkuasa Melesen (PBM)

Negeri / Bahagian Terlibat: Ibu Pejabat Lembaga Pembantu Perubatan

Lokasi Latihan: Online

Modul: Applicant, Agency Officer (AGO), Agency System Admin (ASA), Agency Licensing Officer (ALO)