Status: Telah Laksana

Penganjur Latihan: Pihak Berkuasa Melesen (PBM)

Negeri / Bahagian Terlibat: JMG Seluruh Semenanjung

Lokasi Latihan: Ibu Pejabat Jabatan Mineral dan Geosains

Modul: Applicant, Agency Officer (AGO), Agency System Admin (ASA), Agency Licensing Officer (ALO)